LICENSAVTAL FÖR APPLIKATIONER

Senast reviderad 2018-03-31.

Elektroniskt licensavtal för bokningssystemet NetGym och/eller NetWash
NetGym och NetWash är en tjänst för att hantera bokningar online och ägs av Creava.

Definitioner
Följande ord och termer skall i detta avtal ha följande betydelser:
'Mjukvara' eller 'Applikation', 'bokningssystemet' eller 'webbplatsen' syftar på Creavas webbaserade bokningssystem (NetGym eller NetWash) med tillhörande databas.
'Du', 'Dig' eller liknande former syftar på den person hos företaget/organisationen som ska nyttja bokningssystemet och ingår detta avtal med Creava.

Licensavtal
Detta är ett licensavtal mellan Dig och Creava, gällande Din användning av Applikationen. Genom att använda bokningssystemet bekräftar Du att Du har läst igenom detta licensavtal till alla delar, att Du förstår alla delar av avtalet och att Du accepterar avtalets alla villkor.

Detta licensavtal av Applikationen finns att läsa på http://bokningscenter.se/avtal.aspx och inkluderar alla uppgraderingar, modifierade versioner eller uppdateringar av mjukvaran som berättigar till licens och användande av Applikationen.

Detta är endast ett licensavtal. Creava kommer därför att för all framtid vara ägare av Applikationen. När Du använder Applikationen mot en avgift accepterar du detta avtal och det beviljas Dig en icke-exklusiv rätt att använda Applikationen.

Applikationen ägs av Creava och skyddas av upphovsrättslig lagstiftning, internationella konventioner och annan, tillämplig lagstiftning i det land där Applikationen används. Applikationens struktur, uppbyggnad och kod tillhör Creava.

Creava förser Dig med Applikationen i existerande, befintligt skick utan garantier av något slag. Creava garanterar inte och kan inte garantera förpliktelserna eller resultaten som Du kan uppnå genom att använda Applikationen. Du använder Applikationen helt på din egen risk.

Eventuella "buggar" (d.v.s funktioner som ej fungerar som de ska p.g.a. programmeringsfel) i systemet kommer åtgärdas kostnadsfritt av Creava om och när Creava har möjlighet. Du får ingen kompensation under tiden dessa "buggar" finns.

Applikationen fungerar i de 2 senaste versionerna av vanligaste webbläsarna om ej annat anges. Vissa delar av applikationen fungerar ej i alla skärmupplösningar. Dock finns det mobilmodulen som ska hjälpa vid små skärmupplösningar.

Support till admin ges gratis via email om och när Creava har möjlighet. Du förutsätts att ha de grundläggande datakunskaper som behövs för att sköta applikationen.

Utöver tidigare nämnda begränsade förpliktelser, ges inga vidare förpliktelser eller löften, varken klart eller underförstått, gällande rättsintrång, kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Creava, kan i inget fall göras ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada, inklusive vinstförlust eller frånvaro av sparande, även om Creava, skulle ha blivit informerad om möjligheterna för sådana skador, eller för något anspråk från tredje man.

Uttydningen av detta avtal skall styras av svensk lag.

Till alla delar, skall det kontrollerande språket i detta avtal vara svenska.

Varje anspråk eller tvistefråga härrörande ur eller relaterad till detta avtal, skall avgöras genom skiljedom i Stockholm enligt svensk lag om skiljemän.

Du förbinder dig också att försvara, ersätta och hålla Creava skadeslös från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår i samband med användning av bokningssystemet.

Du samtycker till och är förpliktad att, i enlighet med detta avtal, följa svensk lag, eller lagen i det land där Du vistas och inte använda Applikationen i strid mot någon internationell eller nationell lag eller bestämmelse eller för någon form av hat eller rasistisk propaganda.

Detta licensavtal kan sägas upp omedelbart av Creava om Du bryter mot någon del i detta licensavtal. All den data Du har i applikationen kommer då att tas bort. Creava har ingen skyldighet att återbetala något av ditt förbetalda abonnemang.

Du förbinder dig att omedelbart meddela Creava om obehörigt nyttjande av ditt konto eller andra säkerhetsintrång. Creava kan inte hållas ansvarigt för förluster som drabbar dig på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto. Om Du registrerar dig på uppdrag av tredje part, t.ex. ett företag, en organisation eller annan person, intygar Du genom att registrera dig att Du har erforderlig behörighet från tredje part att göra detta.

Creava kan inte lämna några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet. Information kan snappas upp och Creava lämnar inga garantier för att webbplatsen eller servrarna som gör denna webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga element.

Creava har vidare ingen skyldighet att ersätta användare för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av en Force Majeure-händelse, dvs omständigheter utanför Creavas kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser med mera.

Du förbinder dig att INTE:
Sprida spam eller oönskade meddelande via e-post, SMS eller textfält.
Förorsaka avbrott eller försöka störa webbplatsens drift eller andra användare på något sätt.
Lämna falska uppgifter.
Agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda webbplatsen.
Använda webbplatsen för att delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning.
Skicka in material som gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt.
Samla in eller spara en annan användares personuppgifter om Du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren.
Använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som är avsett för annan användare eller att tillåta tredje part att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor.
Leta efter och/eller utnyttja sårbarheter i systemet eller bryta säkerhetsspärrar utan tillstånd.
Använda mjukvara, verktyg, drivrutin eller annan teknik (inklusive webbläsare, spiders, robotar eller intelligenta agenter) för att störa eller på annat sätt utnyttja webbplatsen på ett onormalt sätt.
Använda automatiska sätt, (inklusive spiders, robotar, crawlers, skärmskrapare och liknande) för att hämta eller bearbeta data från webbplatsen, om detta inte uttryckligen är tillåtet enligt Creava.
Översätta, dekompilera, demontera, modifiera eller genom reverse engineering skapa härledda verk från Creava.

Fakturering
Vid abonnemang: Du samtycker till att betala abonnemangsavgifter i förskott för den period Du vill abonnera bokningssystemet.
Du är skyddad mot eventuella prishöjningar under den period du har betalat abonnemang för.
Vid abonnemang och övrig betalning: Fakturering sker i samarbete med FrilansFinans så det är därifrån Du får fakturan och det är det företag som Du blir betalningsskyldig till.

Uppsägning av abonnemang
Vill Du avsluta abonnemanget så meddelar Du Creava detta genom länk i bokningssystemet på bokningscenter.se. Abonnemanget avslutas också automatiskt då du ej förskottsbetalar för ny period.
Eftersom abonnemanget förskottsbetalas finns ingen uppsägnings- eller bindningstid. När abonnemanget löpt ut tas all data som rör ditt konto på bokningscenter bort. Ingen återbetalning sker om abonnemanget avslutas innan betald period löpt ut.

Ändringar av avtal, applikation eller priser
Creava har rätt att när som helst utan att informera om detta ändra eller uppdatera programvara, databas, avtalet eller priser. Priset för att förlänga abonnemanget står alltid när du ska göra detta.
Aktuellt avtal finns alltid att läsa på http://bokningscenter.se/avtal.html
Aktuella priser finns på http://bokningscenter.se/priser.html
Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad.
Creava strävar efter att alltid informera om eventuella ändringar men har ingen skyldighet att göra detta.

Integritetspolicy
Du accepterar hantering av personuppgifter enligt integritetspolicyn (Accepteras separat). Läs mer här

Marknadsföring och länkar
Creava förbehåller sig rätten att infoga texter, grafik och länkar för marknadsföring av bokningssystemet på webbplatsen. Dock ej i email eller SMS som skickas från Dig.

Genom att använda bokningssystemet lämnar Du ditt medgivande till att Creava får använda företagets eller organisationens namn, varumärke, och logotyper på våra webbplatser.

Rätt till kompensation
Den enda rätt Du har till kompensation för tvist med Creava är att sluta använda tjänsten.

Information om cookies
Du accepterar att applikationen använder cookies. Läs mer här
För mer information se http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/